Teklif Al Bayi Bul
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ASCENDUM GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Ascendum Makina Ticaret A.Ş. (“ASCENDUM” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Ascendum’un koruması altındadır. Kişisel veriler, Ascendum tarafından işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.
KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.
 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

 
A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;
 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.
 
A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 
A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın A.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.
 
A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
 • Ascendum’un tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Ascendum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Ascendum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLER

 
B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Ascendum yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN,
 • İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri,
 • Aracınıza İlişkin Bilgiler: Araç Plaka Bilgileri.
 
B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Ascendum yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
 • Mekân güvenliğinin sağlanması
 • Kapı geçiş raporu tutulması,
 • Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarının gerçekleştirilmesi,
 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
 • Misafir kablosuz internet ağının sağlanması.
 
B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında B.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.
 
B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, ASCENDUM yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
 • Ascendum’un tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Ascendum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

C- TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ

 
C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
ASCENDUM ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi,
 
C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 • Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Cari hesabının açılması/değiştirilmesi ve kontrol edilmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ürün teslimatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kargo süreçlerinin yürütülmesi,
 • KDV iadesi sürecinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gümrük ve lojistik süreçlerinin yürütülmesi.
 
C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Politika’nın C.II başlığı altında yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarımıza, bayilerimize ve bankalara; satış sonrası destek hizmetlerinin ve lojistik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımıza, yurtdışındaki tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.
C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
ASCENDUM, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan, ya da doğrudan sizlerden ya da yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Gümrük Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

D- MÜŞTERİLER/ POTANSİYEL MÜŞTERİLER

 
D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
ASCENDUM ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport numarası, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal medya hesapları,
 • Özlük bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, işe giriş - çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri,
 • Hukuki işlem bilgileriniz: Dava dosyasındaki bilgiler
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri;
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler: anket bilgileriniz, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
 • Risk Yönetimi Bilgileriniz: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, şifre ve parola bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf
 • Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü bilginiz.
 
D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kaydının yapılması,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Araçların satışı kapsamında özel izinlerin alınması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Garanti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Hizmetler, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme, etkinliklere davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi
 • Eğitim süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Potansiyel müşteri ziyaretlerinin yapılması ve CRM kart açılışının yapılması
 • Raporlama ve analiz çalışmalarının yapılması
 • Vadeli satış ve kiralama süreçleri öncesinde müşterinin finansal uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Vadeli satışın yapılabilmesi için müşteriden bilgi edinilmesi,
 • Satış aşamasında müşteri bilgilerinin yalnızca talebiniz olması halinde kredi temini amacıyla kredi/leasing firmalarıyla paylaşılması,
 • Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi,
 • Nakliye ve kargo süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gümrük süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve raporlanması
 
D. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın D.II başlığı altında yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkililerine, bayilerimize, yurt dışındaki; iş ortaklarımıza, yurtdışındaki tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.
 
D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
 • Ascendum’un tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Ascendum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Ascendum’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 

E- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No : 43 Orhanlı – Tuzla – İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, ascendummakina@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ascendum.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 

POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Ascendum tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Ascendum, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Ascendum tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın http://www.ascendum.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.